Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden.

Glade lutheranere- på bekjennelsens grunn

Vi tror at Guds ord, forkynt som lov og evangelium, er det virkemiddelet Gud bruker når han samler og bygger sin menighet.- og har derfor ikke tro på andre virkemidler enn Ordet alene.Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.! – evangeliet er en Guds kraft til frelse – (Kor 1,18 og Rom 1, 16)
Vi tror at vi blir Guds barn og rettferdiggjort for Jesu skyld ved troen alene, og at frelsen derfor er et Guds verk alene og ikke vår gjerning.«Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» (Joh 1, 29)
Vi tror at Guds Ånd blir gitt gjennom Herrens ord og sakramenter, og ikke ved noe annet middel. Guds folk kjennes derfor på at de samles om nådemidlene.Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? (1 Kor 10, 16)
Vi tror at Guds folk er et hellig folk, fordi den Gud som har utvalgt og frelst oss, er Den Hellige. Derfor skal vi frykte Gud og samles på verdig vis.- Vi holder derfor fast ved den gudstjenesteform som er overlevert gjennom århundredene helt fra Oldkirkens tid. «Du (Herre) er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger» (Salm 22,4) Herren er i sitt hellige tempel. Vær stille for hans åsyn, all jorden! (Hab 2, 20)
Vi tror at det kristne livet består i å følge Jesus idet vi vandrer i Ånden. En kristen er samtidig synder og rettferdig, og er både fullkomment fri fra loven samtidig som han elsker og innretter seg etter Guds hellige lov.- Vi tror derfor at den moderne motvilje mot Guds bud og hellige vilje medfører at Guds folk må være seg bevisst å være en motkultur. Jesus sier: «De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst! (Joh 17,16; Gal 5, 16)
Å være kristen er å dele kår med Jesus: Her i verden er vi under korset, mens vi lever i forventning om å herliggjøres sammen med alle troende når Han kommer igjen. Jesus sier: I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden. (Joh 16, 33)
DELK har et felles trosgrunnlag som du finner her